Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Innsikt og analyse 2013 i ILO: Europas unge må få jobb og tilliten må bygges opp
ILO: Europas unge må få jobb og tilliten må bygges opp
Innsikt

ILO: Europas unge må få jobb og tilliten må bygges opp

| Text: Berit Kvam, foto: Björn Lindahl

ILO skal bidra til at ungdomsgarantien blir satt ut i livet, og at de 6 milliardene EU har bevilget, blir brukt til å hjelpe Europas unge i jobb. ILO får en styrket rolle i å hjelpe kriserammete land i Europa til å bedre de økonomiske, sosiale og politiske følgene av krisa og gjenopprette tillit i landene.

Ungdomsarbeidsløsheten var tema på det uformelle arbeidsministermøtet under ILOs 9. europeiske regionale møte i Oslo 8. til 11. april, der følgene av krisen i Europa ble satt i fokus under tittelen ”jobber, vekst og sosial rettferdighet”. I konklusjonene fra Oslomøtet gis ILO en styrket rolle i å hjelpe landene i å overkomme krisa, i tråd med ILOs egne forventinger.

Mer enn ti millioner europeere har mistet jobbene sine siden krisa brøt ut i 2008. Antallet arbeidsløse europeere er nå oppe i over 26 millioner. Verst rammet er unge og folk med lav utdanning. Gjennomsnittlig er nesten hver fjerde ungdom i EU uten jobb. Noen steder er ledigheten nærmere 60 prosent. Det vil si at det er mer vanlig å være uten jobb enn å være i jobb.

- Jeg håper konferansen vil sende en kraftig og bestemt melding om det ekstreme alvoret; for det er en ekstremt alvorlig krise, og vi må være i stand til å løse utfordringene, ikke bare ILO, men hele medlemsmassen; regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder til Arbeidsliv i Norden på konferansens nest siste dag.

Ungdomsledigheten i Europa var et særskilt diskusjonstema på det uformelle arbeidsministermøtet. EU-landene ble tidligere i år, på politisk nivå, enige om å introdusere en ungdomsgaranti. Tiltak mot ungdomsledigheten har også vært et tema mellom EU-kommissær for arbeids- og sosialområdet Lázló Andor og ILOs generalsekretær Guy Ryder, som mener at dette er et eksempel på et område der ILO kan bidra mer: 

- En av utfordringene nå er å implementere ungdomspakken på nasjonalt nivå, slik at vi kan få gjort pengene og de gode intensjonene om til praktiske og effektive strategier. Dette ble diskutert på det uformelle arbeidsministermøtet vi hadde mandag kveld. Her kan ILO bidra til å knytte sammen ekspertise på europeisk nivå med nasjonale erfaringer. Sammen med EU og medlemmene: Europas regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere, kan ILO bidra til konkrete og effektive løsninger på nasjonalt plan, sier Guy Ryder.

Ingen fornektet krisen

Slik han oppsummerer konferansen godt over midtveis i løpet har Oslomøtet samlet fulle saler og mange deltakere i diskusjonene. Møtet har vært uformelt i formen, deltakerne har snakket åpent og rett frem og med stort engasjement, og det har vært et oppbud av 34 arbeidsministere eller viseministere i tillegg til representanter for fagbevegelse og arbeidsgivere.

- Det er også verdt å merke seg at det ikke er noen av dem som har hatt ordet under konferansen, som har fornektet krisen, sier ILOs generaldirektør Guy Ryder.

I løpet av halvåret som har gått siden han overtok ledertrøyen i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, har han understreket at krisen krever at ILO inntar en ny og aktiv rolle i arbeidsmarkedspolitikken. Nå vil han at medlemmene, både regjeringene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene skal gi tydelig beskjed om hvordan de vil at ILO skal bidra i forhold til krisen.  Uten å ville foregripe konklusjonene på konferansen har han flere tanker om det:

- Jeg tror ILO må være involvert på nasjonalt nivå når det gjelder å adressere utfordringene på arbeidsmarkedet. Jeg tror vi har en rolle å spille, sier han og gir et eksempel:

- Da EUs ledertroika dro til Hellas bidro de til utstrakte reformer på arbeidsmarkedet. Resultatet ville blitt mye bedre om ILO hadde vært involvert. Det er logisk, ILO er den organisasjonen som sitter på kunnskap om arbeidsmarkedet, EUs ledertroika har ikke den samme ekspertisen. 

 Lásló Andor

EUs arbeids- og sosialminister Lázló Andor er i samtale med Arbeidsliv i Norden ikke helt enig i at ILO ikke blir involvert. Guy Ryder bekrefter også at ILO skal delta på et seminar om den sosiale dialogen i Hellas i samarbeid med EU-kommisjonen.

- Det er et forsøk på å få regjering, arbeidsgivere og arbeidstakere til å sette seg sammen og diskutere utfordringene fremover. Samme opplegg har vært gjennomført Irland og nå står Portugal, Spania og Hellas for tur.

ILOs nye rolle

Trepartssamarbeid og den sosiale dialogen er ILOs kjerneanliggende. Den sosiale dialogen skal bidra til å finne frem til løsninger i fellesskap. Dette er et område der generalsekretæren mener at ILO kan intervenere og involveres på nasjonalt nivå.

- Nettopp den sosiale dialogen er et av ofrene for krisa i Europa, men å snakke sammen er alltid bedre enn å presse løsningene på folk, sier Guy Ryder og viser til Hellas som et godt eksempel:

- Her har den sosiale dialogen ganske enkelt brutt fullstendig sammen. Når vi drar til Hellas i juni sammen med EU kommisjonen er jobben vår å prøve å få prosessen med den sosiale dialogen i gang igjen. Det er det samme med Spania. Spania har sterke tradisjoner for sosial dialog, men den fungerer ikke nå. Det gjelder også Portugal, men ikke Irland. Der har de et system for sosial dialog. Ikke det samme som før, krisen har gjort at det er organisert på en ny måte, men det er et system.

Guy Ryders ambisjon for ILOs nye rolle er å være nærmere medlemmene på nasjonalt nivå, men også utdype partnerskap på regionalt nivå. ILO vil være med å sette den politiske jobbagendaen, og snakke med institusjoner som IMF, som har stor innvirkning på det som skjer i Europa.  Det er heller ikke tilfeldig hvem som er invitert til å snakke på konferansen. Det er EU-kommissær for arbeid, inkludering og sosiale saker, Lásló Andor, visepresidenten for Europakommisjonen, Olli Rehn, viseadministrerende direktør i IMF, Min Zhu, generalsekretæren i OECD, Angel Gurria, generalsekretæren i Den europeiske fagbevegelsen (ETUC) Bernadette Segol og det er selvfølgelig fremtredende medlemmer av Europas arbeidsgiverorganisasjoner og regjeringssjefer som Norges statsminister, Jens Stoltenberg, som representant for vertskapet. 

- Så vi må jobbe på to plan: på det regionale med internasjonale organisasjoner, og på det nasjonale plan med direkte intervensjon og med sosial dialog som metode.

Sosial dialog fremmer tillit

Det er helt klart at der er de landene som har en vellykket sosial dialog som også har stått best imot krisen i Europa: Se på Østerrike, de nordiske landene, ikke minst Sverige har gjort det bra når det gjelder å minimere effektene av krisen. Nå er flere land i ferd med å fremforhandle nye arbeidsmarkedsreformer på basis av sosial dialog. Frankrike i går, Nederland holder på.

Så det skjer mye, fremholder han. Det ble også en snakkis blant dem som ankom søndag kveld om faren for streik i Norge fra mandag:

- Men partene snakket sammen, og neste dag hadde de funnet frem til en løsning. Det var en påminnelse om hvordan den nordiske modellen kan virke: Partene finner frem til løsninger sammen, institusjonene er der, tilliten finnes, og systemet ser ut til å fungere godt.

Ryder, Stoltenberg och Gurria

Guy Ryder, ILO, statsminister Jens Stoltenberg och Angel Gurria, OECD.

 Statsminister Jens Stoltenberg understreket det i sin tale mandag og LO-leder Roar Flåthen uttrykte det samme, at Norge i motsetning til det mange tror, har et fleksibelt arbeidsmarked, men med et godt utbygd velferdsapparat. Denne balansen mellom fleksibilitet og trygghet, eller manglende balanse, har preget konferansen sier Guy Ryder.

Fleksibilitet og trygghet

- Svært ofte blir det fremstilt som en dikotomi, at det enten er innstramming eller jobber og vekst, enten fleksibilitet eller trygghet. Vi strever på europeisk nivå etter å finne mulige måter å kombinere disse målene. Det er legitimt å ønske seg offentlige budsjetter i balanse, og det er legitimt å ønske at folk skal komme i jobb og få fart på veksten igjen. Så vi må finne en måte å knytte disse to målene sammen, og jeg tror at de nordiske modellene kan være en viktig veiviser fordi man har klart å kombinere et fleksibelt arbeidsmarked med trygghet og gode arbeidsvilkår slik at dette ikke er motsetninger.

Det er vel også et spørsmål om tillit?

- Ja, som generalsekretæren i OECD, Angel Gurria, sa: Tillit er en viktig vare, og jeg tror han har rett i det at krisen har redusert tilliten i samfunnet og at den må gjenoppbygges.

Ifølge OECD har investeringene i aktive arbeidsmarkedstiltak blitt redusert med 21 prosent under krisa. Hvordan ser du på det?

- Det er bekymringsfullt. Vi forstår jo at det må spares, men vi må bruke pengene smart. Aktive arbeidsmarkedstiltak er en god investering for å få folk tilbake i jobb. Det er ikke en kostnad, det er en investering. 

Etter to og en halv dag på konferansen har dere kommet nærmere en løsning på krisen i Europa?

- Jeg tror ikke at dette er en krise som lar seg løse på noen dager i Oslo, men jeg tror møtet har ført oss noen skritt videre, selv om utrolig mye arbeid gjenstår. Dette er jo kontroversielt, å finne den rette balansen når det gjelder strukturendringer på arbeidsmarkedet; arbeidsgiverne sier vi må gjøre mer, arbeidstakerne hevder at noen av reformene har undergravet deres fundamentale rettigheter på arbeidsmarkedet. Men som Norges Finansminister Sigbjørn Johnsen sa: Dette er ikke Guds verk. Det er menneskers beslutninger som ligger til grunn for krisen, og de kan omgjøres. Her vil ILO bidra.

Sosial dialog og kollektive forhandlinger

– ILO-møtet i Oslo har vist at veien fram går gjennom sosial dialog og kollektive forhandlinger på alle nivåer, sier Norges arbeidsminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding. Hun ledet ILOs møte i Oslo 8.-11. april.

Les pressemeldingen:
Oslo-deklarasjonen

Representanter for myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere fra 42 land i Europa og den sentral-asiatiske region var tilstede på ILOs 9. regionale møte. Tema for konferansen var arbeid, vekst og sosial rettferdighet.

Les konklusjonene fra ILOs møte:
Ungdomsgaranti

ILO vil samarbeide med EU om å få flere unge i jobb.

Les mer om ungdomsgarantien:
Fakta om ILO

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er en trepartsorganisasjon for saker knyttet til arbeidsmarkedet, der arbeidstagere, arbeidsgivere og myndigheter møtes.

ILO ble grunnlagt i 1919, og ble en del av FN i 1946.
Organisasjonen har 185 medlemsland. Målet er å «fremme sosial rettferdighet og internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsmarkedsrettigheter».

ILO har sekretariat i Genève. I oktober 2012 tiltrådte britiske Guy Ryder som ny generaldirektør. Han har blant annet bakgrunn fra internasjonalt fagforeningsarbeid.

Mer om ILO
h
This is themeComment