Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Regeringen tillbakavisar EU-kritik mot svenska regler
Nyhet

Regeringen tillbakavisar EU-kritik mot svenska regler

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Det finns ingen anledning att böja sig för EU-kommissionens kritik mot de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar eller mot de bestämmelser som gör att krav från Arbetsmiljöverket upphör att gälla om företaget som kraven riktas mot byter identitet, enligt Sveriges regering.

Den kommer inte föreslå några lagändringar med anledning av kommissionens klagomål (se artikeln EU-kommissionen kritisk till svenska lagar).

När det gäller reglerna om tidsbegränsade anställningar kan man inte se dessa isolerade från resten av regelsystemet, som exempelvis ger arbetstagaren en företrädesrätt till återanställning hos tidigare arbetsgivare och facket en möjlighet att övervaka att arbetsgivaren inte missbrukar utrymmet för att anställa på begränsad tid. Tillsammans ger reglerna därmed ett tillräckligt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar så som EU:s visstidsdirektiv kräver, skriver regeringen i ett svar daterat den 21 juni.

Den menar också att de exempel på kombinationer av olika sorters tidsbegränsade anställningar som kommissionen bygger sin kritik på är orealistiska. De svenska domstolarna skulle sannolikt underkänna sådana utstuderade konstruktioner om de mot förmodan skulle förekomma i verkligheten. Regeringen framhåller att ett av syftena med reglerna som infördes 2007 också är att öka sysselsättningen genom att göra det lättare att anställa.

Det återstår att se om kommissionen låter sig övertygas av regeringens argument i det här ärendet, eller om den kommer att gå vidare i den procedur som kan sluta med att Sverige stäms inför EU-domstolen.

I det andra fallet, som handlar om effektiviteten i Arbetsmiljöverkets tillsyn över att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen, har Sverige redan fått ett s.k. motiverat yttrande vilket är nästa steg i proceduren.

Det betyder att kommissionen har bestämt sig: Sverige måste ändra reglerna för att uppfylla sina skyldigheter enligt ramdirektivet om säkerhet och hälsa i arbetet. Men det vill regeringen alltså inte göra. För det första menar den att det problem som kommissionen vill lösa egentligen inte existerar – och att de åtgärder som den föreslår inte heller skulle vara lämpliga och nödvändiga för att råda bot på problemet. För det andra påpekar regeringen att Arbetsmiljöverkets tillsyn får gott betyg av kommissionens eget arbetsmiljöorgan Senior Labour Inspectors Committee.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment