Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
tema

Ledarskap för tillväxt

| Text: Gunhild Wallin

När den danske näringslivsministern Ole Staved motiverar varför de danska finans- och näringslivsministerierna sätter ledarskap på dagordningen, säger han att revolution i ett samhälle, inte skapas av lagar och regler, utan just mellan öronen på folk. Därför bedömer han debatten om ledarskap helt avgörande för att säkra en utveckling som skapar välstånd för alla.

I slutet av oktober kommer regeringen att presentera en redogörelse kring ledarskapets betydelse för Folketinget. Det handlar inte om att slå fast att ett sätt är bättre än ett annat, ledarskap ska formuleras lokalt. 

Däremot vill man väcka en nationell diskussion om ledarskapets betydelse för tillväxt. Hur kan ledarskapet utvecklas och vilka ramar krävs för denna utveckling?

 Bakgrunden är att nya tider kräver nya former av ledarskap. Globalisering, mångfald, kulturmöten och en inriktning mot en allt mer kunskapsintensifierad produktion kräver andra kompetenser av ledarna än tidigare. Det räcker inte längre att vara duktig inom ett område. 

Ledarskap har blivit mer av en egen disciplin, och ledaren förväntas förvalta och förmera medarbetarnas kunskap genom att motivera, inspirera och uppmuntra till nätverk. 

Det handlar om människokunskaper

Framtidens ledare behöver egenskaper som rör det mellanmänskliga. Det handlar om människokunskap och förmåga till inlevelse och kommunikation. Steen Hildebrandt, professor vid handelshögskolan i Århus, är en av de som deltagit som expert i ministeriernas arbete. 

- Jag tycker det är en fantastiskt viktig signal att regeringen och Folketinget markerar betydelsen av ledarskap och att de uppmuntrar företag och offentliga institutioner att formulera en lokal ledarskapspolicy. Ett genomtänkt ledarskap kan göra stor skillnad för till exempel ett sjukhus eller en skola i frågor som rör kvalitet, arbetssättet, användandet av resurser och kompetensutveckling, säger Steen Hildbrandt. 

Som utgångspunkt för regeringens arbete ligger en undersökning av danskt ledarskap, som genomfördes i början av detta år i samarbete med Erhvervsministeriet och. konsultfirman KPMG - consulting. 1000 ledare och 1001 medarbetare från företag med mellan fem och 15 000 anställda har intervjuats kring sin syn på ledarskap.

 Resultatet visar att det råder stor samstämmighet mellan ledare och medarbetare kring synen på ledarna nu och under de närmaste åren. 

Fem ledarutmaningar

Fem teman, eller ledarutmaningar, har mejslats fram. De berör medarbetarnas rätt till flexibilitet och individuella lösningar. De handlar om värderingar, trivsel och omsorg, liksom om förändring, kunskap och motivation. 

Den tilltagande internationaliseringen och en ökad mångfald på arbetsplatserna ses också som en utmaning. Centralt står ledarnas förmåga att kommunicera med sina medarbetare. Det är genom samtalet, ofta det informella, som kunskap utbyts och utvecklas. Information från ledare till medarbetare blir också allt viktigare i en tid av stort informationsflöde. Ledaren blir genom att ge målinriktad, tillräcklig och rätt information, en slags stigfinnare i informationsdjungeln. 

Det uttrycks också klart i undersökningen att medarbetarna har individuella behov och de låter sig inte nöja med snabba e-mail. Det kan aldrig ersätta samtalet och den personliga kontakten. Ledaren har också en viktig roll för att skapa en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna trivs och känner att de möts av intresse från ledarnas sida. 

Både utmanande och varierat

För att trivas på ett jobb krävs att uppgifterna är utmanade och varierande, liksom ansvar och medinflytande, svarar medarbetarna. Däremot värderas varken lön eller utveckling – och karriär lika högt. Medarbetare och ledare är överens om att medarbetare får ett växande ansvar och ett ökande inflytande under åren som kommer. Det ses som en viktig del i de platta, flexibla organisationer som anses kunna reagera snabbt på omvärldsförändringar. 

- Jag brukar tala om att det är viktigt att utveckla medarbetarna kring ledarskap, både i det som rör verksamhetsförståelse och begrepp kring ledarskap. Många saknar det och förstår inte det som föregår eller begrepp som ledare använder. Det är ju medarbetarna det handlar om och ledarna är en slags väg till dem, säger Steen Hildebrandt. 

Det är det verksamhetsnära som är i fokus, snarare än förväntningar på ledare att förhålla sig till globalisering och internationella strömningar. Men även om det är de mjuka värdena som betonas, så har ju ledarna ett ansvar för det rent affärsmässiga. Trots det, så varnas ledarna för att driva sina medarbetare för långt. I ledarskapet ingår också att sätta gränser för de som riskerar att bli utbrända, bland annat genom allt för stort engagemang i utmanande arbetsuppgifter. 

Högsta politiska nivån

När nu frågan om ledarskap hamnar på högsta politiska nivå, handlar det framför allt om att stötta och ge goda villkor för en utveckling av ledarskapet. Det gäller de traditio-nella utbildningsinstitutionerna, forskning, försöksverksamhet och vidareutbildning. Men det viktiga är inte ekonomiska anslag, säger Steen Hildbrandt. - Ett bra ledarskap är en av vägarna att bättre utnyttja de resurser vi har. Att genom ledarskap öka kvalitet och kvantitet. Det ger pengar, säger han.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment