Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Fagbevegelsen og den nye tidsånden i Velferdsstat og partssamarbeid
Velferdsstat og partssamarbeid
tema

Velferdsstat og partssamarbeid

| Tekst: Berit Kvam

Når politikere i Norge og Danmark skal lage nye politiske programformuleringer står samarbeidet med partene i arbeidslivet sentralt. Det gjelder både regjeringsgrunnlaget for den nye danske regjering og det gjelder programmet for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012.

- Jeg er glad for at vi setter velferdsstaten og samarbeid med partene i arbeidslivet på dagsorden, sier Norges samarbeidsminister Rigmor Aasrud.

Utviklingen av en bærekraftig velferdsstat i et nordisk perspektiv er hovedtema for Norges formannskap i Nordisk Ministerråd. ”Arbeid og bærekraftig velferd”, "Grønn vekst, kunnskap og innovasjon” og ”Nordisk samhørighet” er hovedbolker. Bærekraft er en sammenbindende faktor. 

- Det er bare å se seg rundt, vi står foran store utfordringer, økonomien vakler i mange land statsfinansene er presset. Statsbudsjettene tas ned. Vi har en velferdsmodell i Norden som vi er stolte av, og som vi gjerne vil ta vare på. Det å ha en god velferdsstat er helt grunnleggende.

Slik begrunner Norges samarbeidsminister valget av bærekraft som fokus for formannskapsprogrammet. For henne er  samarbeidet med partene i arbeidslivet en viktig del av helheten.Rigmor Aasrud

- Er det noe jeg er opptatt av, og som kjennetegner den nordiske velferdsstaten, så er det at vi har en nordisk modell der vi trekker partene i arbeidslivet inn i arbeidet. Det kommer jeg til å bruke som arbeidsredskap også det året vi har formannskapet: ha partene i arbeidslivet med som seriøse, gode aktører når vi skal se på de utfordringene vi også står sammen om i Europa, sier Rigmor Aasrud.

Fagforeninger på retur?

- Oppslutningen om fagforeningene går ned. Hvordan ser du på det, når du ønsker fagbevegelsen som en viktig samarbeidspartner?

- Det er en utfordring for fagbevegelsen at organisasjonsprosenten går ned. Det er viktig at de jobber med å ha et godt omdømme og ha stor organisasjonsoppslutning. Hvis ikke vil den nordiske modellen komme under press.

- Har du noen råd i den sammenheng?

- Det tror jeg er å lytte til medlemmene sine, og hele tiden tenke på det som er flertallets meninger. Ofte er jo slik at det er noen som er flinkere til å heve røsten. Det er sikkert sånn i fagforeningsverden som det er i politikken at vi må spørre oss om det som tas opp, er noe som gjelder de fleste eller om det bare er noen særinteresser som blir løftet.

- Er det på spesifikke områder partene skal sterkere inn i samarbeidet?

- Det er vel mer aktuelt på arbeidsområdet og på de litt større tingene enn det er på mange andre områder, men trepartssamarbeidet er viktig i Norden, og da må vi ta hensyn til det når vi har velferdsstatens utfordringer som tema.

Samarbeid i Danmark

"Et Danmark som står sammen" kalles regjeringsgrunnlaget for den nye danske regjeringen. Her er "samarbeid" et gjennomgående trekk, og nevnes i sammenheng med nordiske naboer og med partene i arbeidslivet. Også i Danmark ser det ut til at fagforeningen taper terreng.

- Er det noe som bekymrer økonomi- og innenriksminister Margrethe Vestager?

- Vi har i Danmark gode erfaringer med at mange organiserer seg i de faglige foreninger. Det synes vi er meget viktig. Samtidig er det også viktig at de faglige foreningene finner ut av hvordan man kan være en moderne faglig organisasjon. Fordi noe av det handler selvfølgelig om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere lager overenskomsten, men noe av det handler også om borgernes syn på fellesskap og solidaritet og individuelle rettigheter. Uansett hvordan en regjeringen ser på det, så er det viktig for de faglige foreningene å finne ut av hvordan de kan være en faglig forening for de unge som er ferdig med sin ervervsutdanning i dag, eller lærere som kommer ut av seminaret.

- Representerer en dårligere oppslutning om fagforeningene en trussel for den danske modell?

- Det kan det godt være, men jeg er sikker på at de faglige foreningene vil gripe denne utfordringen og finne ut av hva de skal gjøre for å gjøre det klart for unge at det er viktig å forsikre seg mot ledighet, og at det er viktig at man er aktiv på arbeidsmarkedet også når det gjelder de faglige organisasjoner.

- Er dette noe dere diskuterer i regjeringen?

- Det har vi ikke gjort, nå er vi jo også så nye, vi har jo bare sittet i 5 uker. Men det kan være at vi vil gjøre det i fremtiden. Vi har jo svært gode erfaringer med trepartssamarbeidet der stat og kommune forhandler med arbeidsmarkedets parter så vi inndrar flere i de sakene som skal løses. 

h
This is themeComment