Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Hur mår du Norden? i Kick-off for "Hur mår du Norden?"
Kick-off for "Hur mår du Norden?"
Nyhet

Kick-off for "Hur mår du Norden?"

| Tekst: Berit Kvam, foto: Björn Lindahl

Kick off i Turku/Åbo for Finlands formannskap og stor satsing på tverrsektorielt samarbeid i Norden. Hvordan kan arbeid, velferd og kultur kombineres?

Hur mår du Norden? Er det korte spørsmålet Finland stiller når de setter vann, natur og mennesker i fokus i sitt formannskapsprogram. 

- Det går bra med Norden, til tross for at vi nå har problemer både med flyktningsituasjonen og med grensene, er det korte svaret den finske minister Anne Berner gir.

Disse utfordringene vil hun gjøre noe med.

Anne Berner på konferensenAnne Berner er nordisk samarbeidsminister. Under det finske formannskapet leder hun samarbeidet mellom samarbeidsministrene fra de andre nordiske landene. Sammen med kollegene har hun nettopp tatt initiativ til et nordisk statsministermøte for at statsministrene sammen skal kunne diskutere hvordan de skal gjenopprette fri ferdsel i Norden og samtidig bringe flyktningpolitikken på den felles dagsordenen, for de to sakene hører sammen. Likevel, understreker hun:

- Det går godt med Norden. Hver enkelt nordboer har det stadig litt bedre, får stadig bedre helse, skolene blir stadig bedre og vi har en styrke ved at vi også er mye mer likestilte enn i mange andre land, presiserer hun.

27. januar var det kick off for Finlands formannskap i Nordisk ministerråd 2016 I Åbo/Turku og startskuddet for det tverrsektorielle prosjektet: «Et åpent og innovativt Norden med mennesker som har det bra 2020 – Like muligheter til velferd, utdanning, kultur og arbeid.»

Åpent og innovativt

- I 2016 er det 60 år siden første gang Finland deltok i et nordisk møte, sa minister Berner i åpningstalen og fortalte at også den gang, i 1956, sto velferd på programmet.

- Mye har skjedd siden, nå er det nye spørsmål som stilles om hvordan den nordiske velferdsmodellen skal utvikles for fremtiden.

Balansakt

 "Dynamic Challenge" med Vilja Parkkinen.

Nye spørsmål og nye fenomener krever nye svar. Det er utgangspunktet for det treårige tverrsektorielle prioriteringsprosjektet. Initiativet er tatt i felleskap mellom Social- och hälsovårdsministeriet, utbildnings- och kulturministeriet samt arbets- og näringsministeriet og skal følges opp under kommende formannskap. Initiativet inneholder forslag som omfatter de kulturpolitiske , utdannings-, sosial- , helse-, likestillings- arbeidslivs- og innovasjonspolitiske sektorene. Velferd, mangfold, likestilling og kulturell holdbar utvikling er gjennomgående tema for prosjektet og en rekke konferanser som arrangeres suksessivt under formannskapet.

Nordisk merverdi

Målet er å skape et felles syn på politisk nivå om hvordan man i fortsettelsen sikrer kunnskapsutvikling som gir nordisk merverdi. Det nordiske velferdspolitiske samarbeidet skal styrkes og utvikles gjennom informasjonsutveksling. Barn og unge er et prioritert område.

- Bærekraft i velferdstjenestene, samarbeid mellom ulike aktører og den tredje sektor er saker vi kjemper med. Gjennom dette innovasjonsprosjektet kan en kanskje finne nye måter å gjøre tingene på og nye samarbeidsmodeller.

- Prosjektet skal støtte ulike løsningsmodeller. Strukturutfordringene er en utfordring for alle i Norden og særlig Finland, sier samarbeidsminister Anne Berner.

Hun la særlig vekt på at digitalisering spiller en viktig rolle i utvikling av velferd. Digitalisering forbedrer tilgjengelighet til tjenester, for eksempel  til kulturtjenester, og bedre anvendelse av elektroniske data styrker det vitenskapelige samarbeidet både på kryss og tvers.

Det nordiske forskningssamarbeidet kan bidra til merverdien i helse og velferd, understreket Anne Berner og viste til områder som forskning på registerdata, biobanker og på folkehelseforskning der en gjennom et mer effektivt samarbeid kan oppnå større internasjonal tyngde.

- Hvordan vi utnytter digitaliseringen sammen kan bidra til nye løsninger og at vi dermed kan hjelpe hverandre fremover.

Sosialt entreprenørskap

På sysselsettingsområdet var samarbeidsministeren særlig opptatt av å fremme sysselsetting gjennom sosialt entreprenørskap på en sosialt bærekraftig måte.

- Vi behøver nye veier til sosialt entreprenørskap i hele Norden for å skape ny velferd og ta vare på alle menneskelige ressurser, sa Anne Berner i sin åpningstale til Kick off for det finske formannskapet.

- For hundre år siden fikk kvinner stemmerett, det har gitt økt rettferdig men også gitt økt kreativitet, Likestilling er viktig og at vi skal kunne integrere alle, også de nye som kommer til Norden.

Fri ferdsel i Norden

Å bygge ned grensehinder og styrke den fri ferdsel mellom de nordiske landene har stått på den nordiske agendaen siden den nordiske passfriheten ble opprettet i 1954. Under det finske formannskapet er det fortsatt et kjerneområde for samarbeidet.

Se alle artiklene i tema

 
arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment